اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/10
کل خالص ارزش دارائی ها 94,812,664,473 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,817,696 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,821,958 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,828,021 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 33,649

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/01/17

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیر ثبت:

كارگزاري سهام گستران شرق

مدیران سرمایه گذاری:

محمد آزاد، محمد آزاد دهقان، سعيد كاشي زنوزي

حسابرس:

مؤسسۀ حسابرسي شاخص انديشان