نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع سالانه 1399/10/17
تاییدیه سازمان-مجمع سالانه 1399/10/17
مجمع سازمان ترکیب دارایی 1399/10/10
تاییدیه سازمان ترکیب دارایی 1399/09/03
مجمع تغییر ترکیب دارایی 1399/09/03
تاییدیه سازمان ترکیب دارایی 1399/07/21
مجمع اصلاح ترکیب دارایی 1399/07/21
تاییدیه سازمان-صورتجلسه تغییر متولی 1399/06/18
تاییدیه سازمان-مجمع صندوق 1399/05/25-تغییر هزینه نرم افزار 1399/06/18
تصميمات مجمع سال مالی منتهی به 980631 - صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيکي مورخ 1398/09/27ساعت 10 1398/10/03
تاییدیه سازمان- صورتجلسه مجمع سال مالی مورخ 980631- صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيکي مورخ 1398/09/27 ساعت 10 1398/10/03
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/03/11 ساعت 9:30 1398/07/17
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/03/11 تغییر کارمزد مدیر-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/07/16
تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/11 ساعت11- صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/05/10
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيکي مورخ 1398/03/11 ساعت 11 1398/05/10
تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/11 ساعت10:30- صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/04/16
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيکي مورخ 1398/03/11 ساعت 10:30 1398/04/16
تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/11 ساعت9:30- صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/04/04
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمايه نيکي مورخ 1398/03/11 ساعت 9:30 1398/04/04
تأییدیه سازمان - صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/05 1398/03/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/05 ساعت 10:00 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/03/17
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/01/05 ساعت 10 صبح 1398/01/05
تأییدیه سازمان صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت مورخ 1397/12/20 1397/12/26
لیست حاضران و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/20 1397/12/20
تأییدیه سازمان صورتجلسه مجمع 1397/09/21ساعت 9 صبح 1397/10/01
تأییدیه سازمان صورتجلسه مجمع 1397/09/20ساعت 9.30 صبح 1397/10/01
تأییدیه سازمان صورتجلسه مجمع 1397/09/07ساعت 9 صبح 1397/10/01
صورتجلسه مجمع مورخ 97/09/21 ساعت 9 صبح 1397/09/25
صورتجلسه مجمع مورخ 97/09/20 ساعت 9:30 صبح 1397/09/25
لیست حاضران مجمع مورخ 97/09/21ساعت 09:00 1397/09/21
لیست حاضران مجمع مورخ 97/09/20 ساعت 09:00 1397/09/20
لیست حاضران و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق 1397/09/07
تأییدیه سازمان صورتجلسه مجمع 1397/08/26 ساعت 8.30 1397/09/03
تأییدیه سازمان صورتجلسه مجمع 1397/08/26 ساعت 8 1397/09/03
صورتجلسه مجمع مورخ 97/08/26 ساعت 8.30 صبح 1397/09/03
صورتجلسه مجمع مورخ 97/08/26 ساعت 8 صبح 1397/09/03
آگهی ثبت تغییر صاحبان امضای مجاز 1397/09/03
لیست حاضران مجمع مورخ 97/08/26 ساعت 08:30 1397/08/26
لیست حاضران مجمع مورخ 97/08/26 ساعت 08:00 1397/08/26
صورتجلسه مجمع مورخ 970309 ساعت 8 صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1397/05/02
صورتجلسه مجمع مورخ 970309 ساعت 30-8 صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1397/05/02
صورتجلسه مجمع مورخ 02 دی ماه 96 تغییر کارمزد مدیر 1396/11/16
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ22 آبان ماه 96تغییر تعداد واحدهای سرمایه گذاری 1396/11/16
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ22 آبان ماه 96 1396/11/16
صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1395/10/27 1395/11/30
صورتجلسه مجمع مورخ 06 آذرماه 95 (تغییرات امیدنامه در مجمع سالانه) 1395/09/07
صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به 31 شهریورماه 1395 1395/09/07
لیست حاضران مجمع سالانه مورخ 06/آذرماه/1395 1395/09/06
تایید سازمان مجمع17/06/1395 1395/07/07
صورتجلسه مجمع مورخ17/06/1395(تغییر نام صندوق، انتقال واحدهای ممتاز و ...) 1395/07/07
لیست حاضران در مجمع مورخ17/06/1395 1395/06/17
صورتجلسه مجمع مؤسس صندوق 1394/10/20