نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/09/29
دعوت به مجمع ارکان صندوق جهت حضور در مجمع مورخ 1399/09/29(تغییر امیدنامه ای) 1399/09/17
اسامی حاضرین در مجمع 1399/09/09 1399/09/09
برگزاری مجمع سالانه منتهی به 1399/06/31 1399/08/28
سامی حاضرین در مجمع 1399/08/25
آگهی دعوت مجمع 1399/07/09 اصلاح ترکیب دارایی 1399/06/30
لیست حاضران مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت30 :15 1399/05/25
لیست حاضران مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت 15 1399/05/25
دعوت به مجمع ارکان صندوق جهت حضور در مجمع مورخ 1399/05/25 (تغییر امیدنامه ای) 1399/05/14
دعوت به مجمع ارکان صندوق جهت حضور در مجمع مورخ 1399/05/25 (تغییر اساسنامه ای) 1399/05/14
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/09/27 ساعت 10 صبح - صندوق توسعه سرمایه نیکی 1398/09/27
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1398/06/31 مورخ 1398/09/27 ساعت 10 صبح-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/09/17
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/03/11ساعت 11- صندوق توسعه سرمایه نیکی 1398/05/10
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/03/11ساعت 09:30 صبح - صندوق توسعه سرمایه نیکی 1398/03/11
لیست حاضران مجمع مورخ 1398/03/11ساعت 10:30 صبح - صندوق توسعه سرمایه نیکی 1398/03/11
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/11 ساعت 09:30 صبح-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/03/01
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/11 ساعت 10:30 صبح-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/03/01
طبق مصوبه مجمع مورخ 1397/08/26 حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری از 10 واحد به یک واحد کاهش یافت. 1398/02/15
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/01/05 ساعت 10 صبح-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1397/12/21
آگهی دعوت به مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق توسعه سرمایه نیکی مورخ 1397/12/20 1397/12/12
اطلاعیه 1396/11/17
تغییر در حداقل واحد سرمایه گذاری 1396/10/18
تغییر ساعت کاری 1396/10/18
دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1396/08/07
رتبه نخست توسعه گروه نیکی در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران 1396/06/23
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری 1396/06/07
دعوت به مجمع مورخ ١٣٩٦/٠٦/٢٠ 1396/06/07
حساب بانکی ملی ایران 1396/06/04
اطلاعیه در خصوص صدور و ابطال اینترنتی 1396/04/20
ربات تلگرامی 1396/04/14
فرآیند آنلاین خرید 1396/04/12
برگزاری مجمع صندوق توسعه سرمایه نیکی٢٧/٠٣/١٣٩٦ 1396/03/23
مشارکت کارگزاری راهبرد در امور ثبت صندوق 1395/10/29
راه اندازی کانال تلگرامی صندوق 1395/10/13
رتبه نخست توسعه سرمایه نیکی در ٩ ماهه نخست 1395/10/13
تغییر نام صندوق به 1395/07/28
اعلام زمان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی 1395/07/19
رتبه نخست توسعه گروه نیکی در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران 1395/07/17
پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست شهریور ماه 1395/06/23
راه اندازی سیستم صدور و ابطال اینترنتی 1395/06/23
برگزاری مجمع صندوق توسعه گروه نیکی١٧/٠٦/١٣٩٥ 1395/06/08
رتبه توسعه گروه نیکی در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران 1395/05/04
برقراری لینک دریافت نظرات سرمایه گذاران 1395/05/03
پربازده ترین صندوق در سال ١٣٩٥ 1395/01/14
اعلام زمان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی 1394/11/07