نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر ساعت کاری

ساعت کاری صندوق برای درخواست صدور و ابطال اینترنتی از ساعت 16 بعدازظهر به 20 شب تغییر پیدا کرد.