نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر در حداقل واحد سرمایه گذاری

حداقل تعداد واحد لازم برای سرمایه گذاری از تاریخ 96/10/18 از 1 واحد به 10 واحد افزایش یافت.