نصب همراه صندوق fundMobileApp

اعلام زمان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛ شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی، در تاریخ ٩٤/١١/١٧ به مدت ١٠ روز کاری انجام می پذیرد.