نصب همراه صندوق fundMobileApp

رتبه توسعه گروه نیکی در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

صندوق توسعه گروه نیکی موفق به کسب رتبه دوم برای بازده ١ ماهه و رتبه چهارم برای بازده ٣ ماهه در میان صندوق‌های با درآمد ثابت شد.