نصب همراه صندوق fundMobileApp

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست شهریور ماه

به نقل از پردازش اطلاعات مالی پارت، صندوق توسعه گروه نیکی با بازدهی ١.٧٢ درصد رتبه دوم را بین پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست شهریور ١٣٩٥ کسب کرده است.