نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نام صندوق به

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ١٣٩٥/٠٦/١٧ و مجوز سازمان بورس نام "صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی" به "صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی" تغییر یافت.