نصب همراه صندوق fundMobileApp

طبق مصوبه مجمع مورخ 1397/08/26 حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری از 10 واحد به یک واحد کاهش یافت.

طبق مصوبه مجمع مورخ 1397/08/26 حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری از 10 واحد به یک واحد کاهش یافت.