نصب همراه صندوق fundMobileApp

حساب بانکی ملی ایران

به اطلاع سرمایه گذران محترم می رساند از تاریخ ١٣٩٦/٠٦/٠١ حساب بانکی صندوق توسعه سرمایه نیکی نزد بانک ملی ایران افتتاح و مورد بهره برداری جهت صدور و واریز وجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.
شماره حساب: ٠٢٢٣٠٣٥٨٣٠٠٠٩
شماره شبا: IR١٣٠١٧٠٠٠٠٠٠٠٢٢٣٠٣٥٨٣٠٠٠٩
بانک ملی ایران به نام صندوق توسعه سرمایه نیکی