نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع مورخ ١٣٩٦/٠٦/٢٠

به استحضار می رساند مجمع تغییرات مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی، روز دوشنبه مورخ ١٣٩٦/٠٦/٢٠رأس ساعت ٨:٠٠ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر برگزار  می گردد.