بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌ نیکی به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌ نیکی به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌ نیکی

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌ نیکی

متولی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌ نیکی به همراه توضیحات