نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,661 5.27 48,583 16.87 50,916 18.22 49,656 18.23
اوراق مشارکت 115,324 62.91 227,621 79.02 219,211 78.43 213,687 78.46
سپرده بانکی 62,872 34.3 10,074 3.5 7,459 2.67 6,762 2.48
وجه نقد 175 0.1 181 0.06 181 0.06 181 0.07
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -4,714 -2.57 1,582 0.55 1,749 0.63 2,073 0.76
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,968 3.26 22,941 7.96 20,415 7.3 20,247 7.43