جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,688 1.61 12,585 19.13 13,783 17.79 18,872 18.65
اوراق مشارکت 99,162 59.5 22,326 33.93 22,477 29.01 50,812 50.21
سپرده بانکی 71,129 42.68 30,338 46.11 40,737 52.57 31,214 30.85
وجه نقد 171 0.1 182 0.28 182 0.23 182 0.18
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -6,496 -3.9 366 0.56 309 0.4 112 0.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,102 1.26 8,347 12.69 10,396 13.42 12,040 11.9