بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 744 0.38 7,779 4.99 6,948 6.27 6,855 10.23
اوراق مشارکت 118,844 61.4 88,597 56.87 59,606 53.79 35,382 52.79
سپرده بانکی 82,184 42.46 57,706 37.04 42,413 38.27 24,099 35.95
وجه نقد 174 0.09 75 0.05 68 0.06 68 0.1
سایر دارایی ها -8,398 -4.34 1,642 1.05 1,784 1.61 622 0.93
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 638 0.33 6,515 4.18 6,356 5.74 6,247 9.32