بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,063 0.57 7,343 8.52 7,894 10.45 7,893 10.39
اوراق مشارکت 114,897 61.15 43,476 50.47 34,156 45.22 33,522 44.13
سپرده بانکی 79,729 42.44 34,208 39.71 32,704 43.3 33,553 44.17
وجه نقد 169 0.09 68 0.08 68 0.09 68 0.09
سایر دارایی ها -7,973 -4.24 1,045 1.21 714 0.94 929 1.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 931 0.5 6,713 7.79 7,228 9.57 7,205 9.48