بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,388 0.76 8,169 12.43 8,828 15.07 10,238 18.09
اوراق مشارکت 110,743 60.79 26,298 40.01 21,270 36.31 21,454 37.91
سپرده بانکی 77,437 42.5 29,913 45.51 27,571 47.07 23,768 42
وجه نقد 169 0.09 142 0.22 183 0.31 183 0.32
سایر دارایی ها -7,551 -4.14 1,204 1.83 723 1.24 950 1.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,224 0.67 7,387 11.24 7,759 13.25 8,509 15.03