ترکیب دارائیها  
صندوق سرمايه گذاري توسعه گروه نیکی از نوع صندوق های سرمایه گذاری فقط در درآمد ثابت از نوع بزرگ می باشد و به منظور سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی تاسیس گردیده است بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید . برای مشاهده ترکیب دارایی های صندوق در دوره های زمانی و همچنین مشاهده این ترکیب به طور روزانه در هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید.
ترکیب دارائیهای صندوق برای دوره های زمانی مختلف
ترکیب روزانه دارائیهای صندوق