صورتهای مالی
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
گزارش عملکرد میاندوره 6 ماهه منتهی به اسفند 1395 f2.pdf ٣٠/٠١/١٣٩٦
صورت های مالی میان دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1395- حسابرسی نشده FS Tosee Sarmaye Niki Fund 951230 V01.1.pdf ٣٠/٠١/١٣٩٦
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 30آذر 1395 گزارش عملکرد توسعه سرمایه نیکی.pdf ٢٥/١٠/١٣٩٥
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30آذر 1395- صورت های مالی950930.pdf ٢٥/١٠/١٣٩٥
صورت های مالی دوره پنج ماه و 15 روزه منتهی به 31 شهریورماه 1395-حسابرسی شده صورتمالی توسعه حسابرسی شده 5ماه و 15 روزه.pdf ١٩/٠٨/١٣٩٥
گزارش عملکرد دوره پنج ماه و 15 روزه منتهی به 31 شهریورماه 1395 گزارش عملکرد توسعه950631.pdf ٢٧/٠٧/١٣٩٥
صورت های مالی دوره پنج ماه و 15 روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1395-حسابرسی نشده صورتمالی توسعه.pdf ٢٧/٠٧/١٣٩٥
صورت های مالی دوره دو ماه و 15 روزه منتهی به 30 خردادماه 1395-حسابرسی نشده soratmali950331.pdf ٣٠/٠٤/١٣٩٥
گزارش عملکرد دوره دو ماه و 15 روزه منتهی به 30خردادماه95-حسابرسی نشده gozaresh.pdf ٣٠/٠٤/١٣٩٥
خلاصه ترازنامه دوره های قبل :
تاریخ وجوه نقد سرمایه گذاری در سهام سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار تسهیلات دریافتی مجموع بدهیها خالص ارزش دارائیها