بازده صندوق  
بطور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گزاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد . بر طبق بند ٢ماده٥٦اساسنامه صندوق ، اطلاعات بازدهی صندوق، شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛در مقایسه با بازدهی بازار در دوره مشابه، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی، بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تاسیس به صورت ساده و سالانه شده در مقایسه بازار در هر روز مشابه، بازدهی صندوق در یک سال ،سه ماه ،یک ماه و یک هفته گذشته در مقایسه با بازدهی بازار در دوره مشابه؛ و نمودار بازدهی هفتگی صندوقدر هر هفته تقویمی در مقایسه با نمودار بازدهی در دوره مشابه، که باید تا ساعت ١٨ روز بعد از انقضای دوره مورد نظر منتشر شود. در این تارنما دو نوع بازده به صورت ساده و سالانه شده ، محاسبه گردیده که بازده ساده از حاصل تفریق خالص ارزش روز هرواحد در ابتدای دوره مورد نظر با خالص ارزش روز هر واحد در پایان دوره مورد نظر ،تقسیم بر خالص ارزش روز هرواحد در ابتدای دوره بدست می آید . در بازده سالانه شده بازدهی دوره های کمتر از یکسال ،تبدیل به بازدهی سالانه می شود . برای دریافت اطلاعات بازده صندوق بصورت کلی برای دوره های زمانی مختلف و نیز بصورت روزانه به لینک های زیر مراجعه نمائید

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

بازده روزانه صندوق