مجامع صندوق
توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه مجمع سالانه 1396/08/22 IMG_20180109_0005.pdf ١٩/١٠/١٣٩٦
صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز مورخ 1395/10/27 تایید به همراه صورتجلسه.pdf ٣٠/١١/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع مورخ 06 آذرماه 95 (تغییرات امیدنامه در مجمع سالانه) مجمع امیدنامه 06آذرماه.pdf ٠٧/٠٩/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به 31 شهریورماه 1395 مجمع سالیانه 6آذرماه.pdf ٠٧/٠٩/١٣٩٥
لیست حاضران مجمع سالانه مورخ 06/آذرماه/1395 2016-11-26 (4).pdf ٠٦/٠٩/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع مورخ17/06/1395(تغییر نام صندوق، انتقال واحدهای ممتاز و ...) صورتجلسه950617.pdf ٠٧/٠٧/١٣٩٥
تایید سازمان مجمع17/06/1395 تایید سازمان.pdf ٠٧/٠٧/١٣٩٥
لیست حاضران در مجمع مورخ17/06/1395 لیست حاضران در مجمع.pdf ١٧/٠٦/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع مؤسس صندوق صورتجلسه تایید شده اداره ثبت.pdf ٢٠/١٠/١٣٩٤