دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز  
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
١ شركت سرمايه گستر نيكي ٧,٥٠٠ ٧٥ درصد
٢ مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ٢,٥٠٠ ٢٥ درصد