تغييرات اميدنامه و اساسنامه
توضیحات فایل نوع تاریخ درج در تارنما
صورتجلسه مجمع، تغییرات امیدنامه مورخ 6 آذر ماه 95 مجمع امیدنامه 6آذرماه.pdf اميدنامه ٠٧/٠٩/١٣٩٥
صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ 17/06/1395 صورتجلسه مجمع950617.pdf اساسنامه ٢٦/٠٧/١٣٩٥
تایید سازمان مبنی بر تغییرات اساسنامه مجمع17/06/1395 taeed sazman.pdf اساسنامه ٢٦/٠٧/١٣٩٥