نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1395/09/30 صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 2017/04/31
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1400/01/31 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1400/02/05
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به30 اسفند1399-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت مالی شش ماهه منتهي به30 اسفند 1399-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی (حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/12/30 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/11/30 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/12/03
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1399/10/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1399/11/04
صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به 99/09/30 صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه(حسابرسي نشده) 1399/10/29
گزارش عملکرد منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
اصلاحیه صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31/06/1399 1399/10/13
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/09/30- صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/10/01
اصلاحیه گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 31/06/1399 1399/09/22
اصلاحیه صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31/06/1399 1399/09/22
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/08/30- صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/09/01
گزارش عملکرد سال مالی حسابرسي شده صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی منتهي به 31 شهريور ماه 1399 1399/08/28
صورت هاي مالي سال مالی حسابرسي شده صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی منتهي به 31 شهريور ماه 1399 1399/08/28
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1399/07/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1399/08/05
گزارش عملکرد سالانه منتهي به 31 شهریور 1399-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت مالی سالانه منتهی به 31 شهریور 1399-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/06/31 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/07/05
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/05/31 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/06/01
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/04/31 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/05/08
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهي به 31 خرداد 1399-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1399/04/28
صورت مالی دوره نه ماهه منتهي به 31 خرداد 1399-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/03/31 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/04/08
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/02/31 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/03/10
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهي به 29 اسفند 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی شده) 1399/03/07
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی شده) 1399/03/07
صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/01/31 - صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1399/02/10
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهي به 29 اسفند 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1399/02/03
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1399/02/03
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/12/29-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1399/01/09
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/11/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/12/10
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/10/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/11/08
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 30 آذر 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1398/10/28
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهي به 30 آذر 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1398/10/28
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/09/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/10/04
گزارش عملکرد سالانه منتهي به 31 شهریور 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی شده) 1398/09/12
صورت های مالی سالانه منتهي به 31 شهریور 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی شده) 1398/09/12
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/08/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/09/09
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/07/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/08/11
گزارش عملکرد سالانه منتهي به 31 شهریور 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت های مالی سالانه منتهي به 31 شهریور 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/06/31-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/07/10
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/05/31-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/06/09
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/04/31-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/05/10
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهي به 31 خرداد 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1398/04/29
صورت مالی دوره نه ماهه منتهي به 31 خرداد 1398-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی نشده) 1398/04/29
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/03/31-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/04/09
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/02/31-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/03/08
گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 29 اسفند 1397-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/03/05
صورت مالی دوره شش ماهه منتهي به 29 اسفند 1397-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی(حسابرسی شده) 1398/03/05
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1398/01/31-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/02/10
صورت مالی دوره شش ماهه منتهي به 29 اسفند 1397-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/02/07
گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 29 اسفند 1397-صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی 1398/02/07
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1397/12/29-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1398/01/07
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1397/11/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1397/12/07
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1397/10/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1397/11/06
صورتهای مالی منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/26
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/26
گزارش عملکرد منتهی به سال مالی 1397/06/31 1397/10/10
صورت وضعيت پرتفوي يک ماهه منتهي به 1397/09/30-صندوق سرمايه گذاري توسعه سرمایه نیکی 1397/10/05
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی منتهی به 30 آبان 97 1397/09/10
صورت هاي مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسي شده) 1397/08/22
صورت هاي مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسي نشده) 1397/08/22
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی منتهی به 30 مهر 97 1397/08/10
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی منتهی به 31 شهریور97 1397/07/14
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی منتهی به 31 مرداد 97 1397/06/12
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی منتهی به 31 تیر 97 1397/05/13
گزارش عملکرد منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/30
صورت های مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/30
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی منتهی به 31 خرداد 97 1397/04/10
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی منتهی به 31 اردیبهشت 97 1397/03/10
صورت هاي مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396(حسابرسي شده) 1397/02/20
گزارش عملکرد منتهي به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/20
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی منتهی به 31 فروردین 97 1397/02/09
صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396(حسابرسی نشده) 1397/02/01
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/01
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی منتهی به 30 بهمن 96 1396/12/14
صورت های مالی دوره 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 (حسابرسی نشده) 1396/10/24
گزارش عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 30 آذر 96 1396/10/24
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396حسابرسی شده 1396/08/06
صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/07/25
گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به 31 شهریور ماه سال 1396 1396/07/25
صورت مالی 9 ماهه 31 خرداد 1396 1396/04/26
گزارش عملکرد 9 ماهه 31 خرداد 1396 1396/04/26
صورت های مالی میان دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1395- حسابرسی شده 1396/02/19
صورت های مالی میان دوره شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1395- حسابرسی نشده 1396/01/30
گزارش عملکرد میاندوره 6 ماهه منتهی به اسفند 1395 1396/01/30
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 30آذر 1395 1395/10/25
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 30آذر 1395- 1395/10/25
صورت های مالی دوره پنج ماه و 15 روزه منتهی به 31 شهریورماه 1395-حسابرسی شده 1395/08/19
گزارش عملکرد دوره پنج ماه و 15 روزه منتهی به 31 شهریورماه 1395 1395/07/27
صورت های مالی دوره پنج ماه و 15 روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1395-حسابرسی نشده 1395/07/27
صورت های مالی دوره دو ماه و 15 روزه منتهی به 30 خردادماه 1395-حسابرسی نشده 1395/04/30
گزارش عملکرد دوره دو ماه و 15 روزه منتهی به 30خردادماه95-حسابرسی نشده 1395/04/30