نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت سرمايه گستر نيكي 7,500 %75.00
2 مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر 2,500 %25.00