نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,137 5.97 50,500 18.52 48,795 18.06 47,415 17.74
اوراق مشارکت 118,943 63.77 215,060 78.85 215,564 79.78 214,746 80.36
سپرده بانکی 60,751 32.57 5,369 1.97 4,051 1.5 3,447 1.29
وجه نقد 176 0.09 191 0.07 181 0.07 181 0.07
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -4,484 -2.4 1,621 0.59 1,619 0.6 1,438 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,480 3.47 20,136 7.38 19,645 7.27 19,713 7.38